SAĞLIK BAKANLIĞI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI İLANI

SAĞLIK BAKANLIĞI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI İLANI

uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

ABONE OL
28 Şubat 2024 00:18
SAĞLIK BAKANLIĞI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI İLANI
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Sağlık Bakanlığından:
2024 YILI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI İLANI
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına
İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum
ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip,
tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden
yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından
bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.
Bu kura eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı
yerleştirme şeklinde yapılacak olup diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi
uygulanacaktır.
• 1. Yerleştirmede ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine
sahip eczacı unvanlı personel alımı’ yapılacaktır.
• 2. Yerleştirmede ‘Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve
kuruluşları için uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı unvanında
personel alımı’ yapılacaktır.
A-GENEL ESASLAR
1) Kura başvuruları, https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre
Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler
içinde yapılacaktır.
2) Münhal kadrolar, kura yeri ve saati ile kura sonucu yerleşenler listesi Yönetim
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecektir.
3) Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında EKİP üzerinden
başvuru formunu elektronik ortamda doldurarak tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir.
Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik
yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.
5) 13/07/2023 tarihli ve 32247 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına
İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında; uzman diş tabibi,
uzman eczacı, diş tabibi ve eczacı kadrolarına yapılacak olan yerleştirmelerde, her bir adaya
başvurusunun kabul edildiği fakat yerleşemediği her bir kura dönemi için bir (1) puan verilmek
suretiyle hesaplanan toplam kura puanına göre yerleştirmenin yapılacağı puanlı kura sistemi
uygulanacaktır. Bu sistemde adayların isimleri tercihleri ile birlikte, hesaplanan toplam kura puanı
sayısınca tekrarlanarak kuraya dahil edilecektir. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce
yapılmış olan kuralar puan hesaplamasına dâhil edilmeyecektir.
6) Halen Sağlık Bakanlığı dışında bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışanlar ile en son bu
kurum ve kuruluşlarda çalışmakta iken ayrılanlar, başvurusunu kesinleştirdikten sonra en son
görev yaptıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet cetvelini (Bu belgeyi temin edemeyenler bu
belge yerine e-Devlet kapısı https://turkiye.gov.tr internet adresinden temin edecekleri “Hitap
Hizmet Dökümü” belgesini) EKİP üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.
(Sisteme yüklenecek belgede ilk göreve başlama tarihi, görev kadro unvanı ve branşı, görev
sırasında ünvan ve branş değişikliği olup olmadığı, asil memurluğa atandığı tarih, kadro derecesi,
varsa istifa ettiği veya müstafi sayıldığı tarih, memuriyet ve diğer hizmet vb. bilgiler
bulunmalıdır.)
7) Devlet hizmeti yükümlülüğü (DHY) kapsamında Sağlık Bakanlığı dışında farklı bir
kamu kurumuna atanmış olanlar, Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamladıklarına dair
kurumlarından alacakları DHY bitirme belgesini EKİP üzerinden elektronik ortamda
kaydetmeleri gerekmektedir.
8) 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan Türk soylu yabancıların İçişleri Bakanlığınca
tutulan nüfus kütüğüne kayıtlı olduklarına dair belgeyi ve yabancılara mahsus kimlik belgesinin
ön ve arka yüzlü suretlerini EKİP üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.
9) Eczacı unvanı dışındaki diğer unvan ve branşa sahip adaylar sadece 2. yerleştirme için
tercih yapabilecek olup, en fazla on (10) adet tercihte bulunabileceklerdir.
10) Eczacı unvanlı adaylardan bu ilan metninin ‘C’ kısmında belirtilen şartları taşıyanlar
1. Yerleştirme ‘Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip eczacı
unvanlı personel alımı’ için başvurabileceği gibi, istekleri halinde her iki yerleştirme (1. yerleştirme
ve/veya 2. yerleştirme) için tercihte bulunabileceklerdir. Bu durumda olan adaylardan
1.yerleştirmede yerleşenler 2.yerleştirmeye dahil edilmeyecektir. 1. yerleştirmede yerleşemeyenler
ile bu ilan metninin ‘C’ kısmında belirtilen şartları taşımayanların 2. yerleştirmeye ait tercihleri var
ise 2. yerleştirmeye katılacaklardır. Bu kişiler açılan münhallerden 1. yerleştirme için en fazla bir
(1) adet, 2. yerleştirme için ise en fazla on (10) adet tercihte bulunabilecektir. 1.yerleştirmede
genel kura seçeneği bulunmayacaktır.
11) 2. Yerleştirmede genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine
yerleşememesi halinde boş kalan münhallere genel kura ile yerleştirilecektir.
12) Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, 05.03.2024 –
20.03.2024 (saat 18.00’e kadar) tarihleri arasında EKİP üzerinden elektronik ortamda kura
başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal edenler bu kuraya yeniden başvuruda
bulunamazlar.
13) İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat
yerine geçmek üzere EKİP üzerinden ilan edilerek elektronik ortamda itirazlar alınacak ve
neticeleri EKİP üzerinden ilan edilecektir.
14) Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 97 nci maddesindeki süreler dikkate alınır. Ancak, bu
durumda olanlardan, kura son başvuru tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine bir ay kalmış
olanların başvuruları kabul edilecektir.
15) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atama
tebligatında, adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.
16) Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının
ilanından itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.
17) İlan metninde belirtilen şartlara uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
Başvuruları sehven kabul edilip kura ile yerleştirilmiş olanların atamaları yapılmayacak, atamaları
yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
18) Belgeleri eksik olan veya hatalı başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz
sayılacaktır.
19) Kura sonucuna göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşenlerin
atamaları, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri uyarınca
gerekli işlemler tamamlandıktan sonra yapılacaktır. Bu kapsamda atamaya engel hali bulunanların
atamaları yapılmayacaktır.
B-KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR
1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel
şartları taşımaları gerekmektedir.
2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun
4/A maddesine tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan
eczacı, uzman eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,
3) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti
Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,
4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar
dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti
Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,
5) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş ve bu tarihe kadar Sağlık Hizmetleri
Genel Müdürlüğü tarafından diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG), uzman
diş tabibi ve uzman eczacılar,
6) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sağlık
Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve e-Devlet kapısı https://turkiye.gov.tr
üzerinden erişilen Sağlık Bakanlığı Doktor Bilgi Bankasında başvuru yapılan unvanda
mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını
gösteren geçici mezuniyet belgesi veya diploma suretini EKİP üzerinden elektronik ortamda
kaydetmeleri, ayrıca yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik belgelerini elektronik
ortamda EKİP’e kaydetmeleri gerekmektedir.)
7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi
kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş kadrolarını
tercih ederek başvurabilirler. (Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız
sağlık tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)
C-TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMUNU TERCİH EDECEK ECZACI
ÜNVANLI ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
1) Eczacı unvanında başvuru yapacak olanların;
a.)Diploma tescili yapılmamış olanların, eczacılık fakültesi mezunu olduğuna dair
diploma veya geçici mezuniyet belgesini,
b.)İngilizce alanında yapılan yabancı dil sınavından (YDS, e-YDS veya ÖSYM tarafından
eş değerliği kabul edilen sınavlardan herhangi birinden) en az 70 puan alındığını gösterir belgeyi,
EKİP üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.
2) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için açılan münhal yerleri tercih edenlerden 1.
madde kapsamındaki şartları taşımayanların, bu tercihleri silinecek olup varsa diğer tercihleri
dikkate alınarak kuraya alınacaktır.
D-KURAYA BAŞVURAMAYACAKLAR
1) Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabipler,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları
taşımayanlar,
3) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanlar,
4) Emekli olan eczacı, uzman eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,
5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı
Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanlar,
6) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı maddesinde
belirtilen yaş haddini doldurmuş olanlar,
7) 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlar,
8) 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlardan bu ilan metninin Resmî
Gazete’de yayınlanmasından sonra görevinden ayrılanlar, (EKİP üzerinden başvuru yapmış
olsalar dahi başvuruları kabul edilemeyecek ve kuraya alınmayacaklardır.)
9) Başvuruda bulunacak adayların ilan edilen unvan ve branşlara göre en üst öğrenim
durumuna uygun unvan ve branşta başvuru yapmaları gerekmekte olup, alt öğrenim durumuna
göre başvuruda bulunanlar. (Örneğin yan dal uzmanlık tescili bulunan uzman tabiplerin ana dal
uzmanlık branşına veya tabip unvanına, uzman tabip tescili olanların tabip unvanına, uzman diş
tabibi tescili olanların diş tabibi unvanına, uzman eczacı tescili olanların ise eczacı unvanına
başvurması halinde başvuruları kabul edilmeyecektir.)
E- ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER
Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların
atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri
ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak
şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.
b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya
olanların atamaları yapılmayacaktır)
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden
imzalı dilekçe.
d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)
e) Mal bildirim formu.
f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış
olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli (Bu belgeyi temin
edemeyenler, bu belge yerine e-Devlet kapısı https://turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden temin
edecekleri “Hitap Hizmet Dökümü” belgesi).
g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde
çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge (Kamu kurum ve kuruluşlarında
sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine
dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)
SAĞLIK BAKANLIĞI KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR
ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN ADRESE TESLİM
EDECEKLERDİR.
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800
Çankaya/ANKARA
İletişim: 0 (312) 585 10 00
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 5 P.K. 06520 Çankaya/ANKARA
İletişim: 0 (312) 218 30 00
DİĞER KURUMLARIN KADRO VE POZİSYONLARINA YERLEŞEN ADAYLAR İSE
ATAMAYA ESAS BELGELERİNİ ATANDIKLARI KURUMA TESLİM EDECEKLERDİR.
2024 YILI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ VE BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.